Regulamin serwisu Aleja Biznesu, części serwisu Artelis.pl

 

I Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu  AlejaBiznesu.Artelis.pl przez Użytkowników w zakresie publikowania, korzystania, używania, kopiowania, upubliczniania oraz edytowania Utworów i został ustalony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

 2. Nazwa Serwisu, używane znaki towarowe, a także inne dzieła i utwory wytworzone w ramach uprawnień i obowiązków Administratora podlegają ochronie prawnej.

 3. Wyrażenia wskazane poniżej, a pisane wielką literą, jeżeli przepis prawa lub niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, należy rozumieć następująco:

 • Administrator — podmiot świadczący usługi dostępne w Serwisie — Samorealizacja Jolanta Lazarowicz Moniuszki 64, 38-400 Krosno;
 • Artykuł/Utwór — utwór w rozumieniu ustawy Prawo autorskie z dnia 4 lutego 1994 roku, wyrażony słowem, o charakterze literackim, naukowym, publicystycznym; nie będący opracowaniem, zbiorem, antologią, bazą danych lub wyborem, chyba że stanowią one osobny przedmiot własności intelektualnej według przepisów ustawy. Utworem są również treści, którymi, na podstawie przepisów prawa autorskiego, można swobodnie dysponować;
 • Prezentacja - forma ogłoszenia przedstawiającego dany podmiot, projekt, firmę, osobę, usługę, insytucję czy wydarzenie itp. Tworzone indywidualnie samodzielnie przez Użytkownika. 
 • Hasło — indywidualne, przypisane do każdego Loginu, dane cyfrowe w formie ciągu alfanumerycznego, generowane przez Użytkownika, które wraz z Loginem pozwalają na uzyskanie dostępu do Konta;
 • Konto — dokument w formie elektronicznej, powstający na skutek Rejestracji, pozwalający na wykonywanie postanowień Umowy, zabezpieczony za pomocą Loginu i Hasła;
 • Licencja — Licencja CC-BY-NC opisana w rozdziale V Regulaminu;
 • Login — dane cyfrowe pozwalające na odróżnienie Użytkowników Serwisu;
 • Umowa — stosunek zobowiązaniowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, nawiązywany wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu w procesie Rejestracji, o treści odpowiadającej treści niniejszego Regulaminu;
 • Użytkownik — pełnoletnia osoba fizyczna, która w procesie rejestracji zaakceptuje niniejszy Regulamin. Użytkownik może działać we własnym imieniu lub na własną rzecz lub jako organ osoby prawnej lub jednostki nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
 • Użytkownik Profesjonalny — Użytkownik zawierający Umowę w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej. Użytkownik profesjonalny nie jest uprawniony do korzystania z uprawnień przysługujących konsumentom w rozumieniu art. 22 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku oraz innych ustaw szczególnych, przewidujących ochronę podmiotowi zawierającemu umowę na odległość lub w siedzibie oferenta;
 • Użytkownik Uwierzytelniony — Użytkownik, który potwierdził swoje dane osobowe, wykonując przelew kwoty co najmniej 1 zł na konto Administratora;
 • Regulamin — niniejszy regulamin;
 • Rejestracja — proces zawarcia Umowy za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub systemu teleinformatycznego w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku;
 • Serwis — serwis internetowy dostępny pod adresem www.alejabiznesu.Artelis.pl.
 • Ogłoszenie - zredagowana przez użytkownika treść, materiał prezentujący ofertę użytkownika według wybranych kategorii: sprzedaży, kupna, zamiany i inne, określone w regulaminie ogłoszeń. 

II Zawarcie umowy

1. Użytkownik, akceptując niniejszy Regulamin, zawiera z Administratorem Umowę o treści odpowiadającej postanowieniom niniejszego Regulaminu. Zawarcie umowy skutkuje założeniem Konta.

 2. Podmiot prawa, który korzysta z Serwisu, niezawierający Umowy, nie może korzystać z uprawnień przysługujących Użytkownikowi.

 3. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.

 4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania osób trzecich, działających za pomocą Konta, choćby nie wiedział lub nie mógł wiedzieć o tym zachowaniu.

 5. Użytkownik w procesie Rejestracji jest zobowiązany podać prawdziwe dane pod rygorem odpowiedzialności karnej.

 6. Administrator jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy w przypadku naruszenia pkt. 5.

 7. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Administratora formularza Rejestracji w formie elektronicznej i zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 8. Korzystanie z Serwisu jest możliwe w przypadku:

               a) dostępu do sieci internetowej;

               b) dysponowania systemem operacyjnym i przeglądarką internetową, które umożliwiają techniczny odbiór Serwisu.

III Prawa i obowiązki stron

1. Użytkownik jest uprawniony do:

               a) korzystania z Serwisu w zakresie niniejszego Regulaminu;

               b) korzystania z Licencji w zakresie wskazanym w Regulaminie;

               c) publikowania Artykułów o dowolnej, zgodnej z prawem i zasadami współżycia społecznego tematyce;

               d) komentowania oraz głosowania i oceniania Artykułów, zgodnie z zasadami współżycia społecznego;

               e) brania udziału w konkursach organizowanych przez Administratora;

               f) zgłaszania Administratorowi uwag co do działania Serwisu lub decyzji co do usunięcia, modyfikacji Utworu, Konta lub komentarza, a także co do zawieszenia w prawach Użytkownika.

2. Korzystanie z uprawnień wskazanych powyżej jest nieodpłatne z zastrzeżeniem rozdziału V niniejszego Regulaminu.

3. Administrator określi w odrębnym Regulaminie zasady świadczenia odpłatnych usług za pośrednictwem Serwisu oraz świadczenia usług na zasadach wskazanych w rozdziale V niniejszego Regulaminu.

4. Wprowadzenie opłat za usługi przez Administratora wymaga zgody Użytkownika. W przypadku braku wyrażenia zgody Użytkownik może korzystać z usługi nieodpłatnie przez okres siedmiu dni od daty wprowadzenia opłaty, po tym okresie określona usługa zostanie wyłączona. Informacja o odpłatności musi zostać udostępniona Użytkownikowi w formie elektronicznej za pośrednictwem Konta lub poczty elektronicznej.

5. Administrator jest uprawniony do:

               a) decydowania o publikacji Utworu w Serwisie;

               b) uzależniania publikacji Utworu od jego modyfikacji lub zmiany;

               c) usuwania Utworu z Serwisu bez podawania przyczyny;

               d) usuwania lub modyfikowania komentarzy, jeżeli naruszają one przepisy prawa lub wykraczają poza przyjęte zwyczaje i zasady współżycia społecznego, bez podawania przyczyny;

               e) usuwania, zawieszania w prawach wynikających z niniejszego Regulaminu Użytkowników, którzy naruszają Regulamin, uporczywie postępują niezgodnie z przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego, a także swoimi działaniami, w ocenie Administratora, wyczerpują znamiona wykroczenia lub przestępstwa;

               f) modyfikacji, usprawniania lub dokonywania innych zmian w Serwisie, nawet jeżeli pociągnie to za sobą czasową niemożność korzystania z Serwisu;

               g) wysyłania na adres Użytkownika, podany przy Rejestracji, informacji handlowych, systemowych lub informacyjnych;

6. Użytkownik udziela Administratorowi, z chwilą umieszczenia Utworu w Serwisie, niewyłącznej i nieodpłatnej licencji do Utworu na wszelkich polach eksploatacji, również w celach promocyjnych oraz komercyjnych. Administrator jest zobowiązany do każdorazowego wskazania właściciela praw autorskich do Utworu.

7. Użytkownik jest zobowiązany do:

              a) korzystania z usług Serwisu w sposób zgodny ze zwyczajami, zasadami współżycia społecznego, przepisami prawa, a także z poszanowaniem praw i obowiązków innych Użytkowników;

               b) uaktualniania danych wskazanych podczas Rejestracji;

               c) powstrzymywania się od wszelkich czynności mogących powodować destabilizację Serwisu;

               d) ponoszenia odpowiedzialności cywilnej lub karnej za działania lub zaniechania dokonane w ramach Serwisu;

               e) przestrzegania przepisów prawa — w szczególności:

                         i. ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku;

                         ii. ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne z dnia 4 lutego 1994 roku;

                         iii. ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 roku;

                         iv. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

8. Wprowadzenie Utworu do serwisu jest równoznaczne z oświadczeniem Użytkownika, iż przysługuje mu wyłączne prawo twórcy do Utworu, które nie jest obciążone prawem osoby trzeciej, za wyjątkiem licencji nieodpłatnych i niewyłącznych, a także, iż Utwór nie posiada wad prawnych.

9. Uprawnienia przysługujące na podstawie niniejszego regulaminu mogą być realizowane przez Użytkowników wprowadzających Utwory nie spełniające przesłanek opisanych w ust. 8, jeżeli przysługuje im prawo do dysponowania Utworem.

10. W przypadku naruszenia ust. 5 Administrator jest uprawniony do usunięcia lub zawieszenia w prawach Użytkownika w Serwisie.

11. Administrator jest zobowiązany do zapewnienia sprawnego działania Serwisu, za wyjątkiem sytuacji, gdy funkcjonalność została naruszona wskutek działania siły wyższej lub osoby trzeciej, za którą Administrator nie ponosi odpowiedzialności, albo wskutek działań konserwacyjnych lub usprawniających. Ponosi on jednak odpowiedzialność jedynie za szkody wyrządzone umyślnie.

12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich, a także Użytkowników, zwłaszcza w zakresie treści Utworów oraz komentarzy.

13. Wszelkie roszczenia cywilne, karne lub prawnoautorskie należy kierować do Użytkownika, który w zakresie swojego Konta dokonał naruszenia.

IV Inne postanowienia ogólne

1. Artykuły nie mogą zawierać linków, reklam, materiałów promocyjnych lub nazw handlowych, chyba że jest to uzasadnione treścią Artykułu i nie ma na celu działalności komercyjnej.

1a. Artykuł może zawierać jedno hiperłącze na każde 900 znaków tekstu, zaokrąglane do +/- 200 znaków. Dopuszcza się warunkowe opublikowanie większej ilości hiperłączy w uzasadnionym, niekomercyjnym przypadku.

2. Ust. 1 nie stosuje się w przypadku uzyskania pierwotnej, jednorazowej i bezpośredniej zgody Administratora.

3. Autor ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść Artykułu.

4. Z uwagi na konieczność zachowania profesjonalnego charakteru Serwisu, Artykuły będą poddawane ocenie ekspertów i mogą zostać niedopuszczone do publikacji, po uprzednim wezwaniu Użytkownika do uzupełnienia braków lub poprawienia błędów. Obowiązek wezwania nie dotyczy jednak Artykułów oczywiście niezdatnych do publikacji.

5. Ust. 3 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdyby podstawy do niedopuszczenia do publikacji pojawiły się już po opublikowaniu Utworu.

6. Artykuły nie mogą być krótsze niż 1800 znaków ani dłuższe niż 50000 znaków. Administrator może ustanowić inne wielkości dla poszczególnych Utworów.

7. Zarówno tytuł Artykułu, jak i zawartość stopki autorskiej, a także wszelkie hiperłącza powinny być tematycznie powiązane z treścią artykułu.

8. Stopka autorska może zawierać maksymalnie dwa łącza, 250 znaków i może się składać z maksymalnie trzech linijek tekstu.

9.  Dozwolone jest umieszczanie zdjęć lub grafik ilustrujących Artykuł. Pojedyncze zdjęcie lub grafika nie może przekraczać rozmiaru 250 KB i nie może przedstawiać niedozwolonych treści. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęć będących reklamą oraz przedstawiających lub sugerujących niedozwolone treści, w szczególności rasistowskie, pornograficzne, nazistowskie, fanatyczne, terrorystyczne, hakerskie, obraźliwe lub wulgarne.

10.  Publikacja zdjęć lub grafik, wskazanych w ust. 6, nie może naruszać praw osób trzecich lub postanowień ustaw.

11.  Użytkownik może w każdej chwili edytować swój opublikowany artykuł, jednak zostanie on poddany ponownej moderacji, zgodnie z Regulaminem i polityką jakości obowiązującymi w chwili zakończenia edycji tekstu.

12.  Właściciele Serwisu zastrzegają sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do Administratora, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (np. sekcja FAQ), udzielanymi poradami, opiniami o Serwisie i innych, co do których uznają, że odpowiedzi na te treści warte są upublicznienia.

13.  Autorom i Multi Profilom mogą zostać nadane różne uprawnienia, w zależności od stażu, poziomu zaangażowania oraz profesjonalizmu prezentowanego w zgłaszanych tekstach, mierzonego subiektywną oceną Administratora. Wyróżniane są trzy rodzaje uprawnień Autorów/Administratorów Profili:

               a) Autor/Multi Profil Zwykły — oznacza publikującego Użytkownika Serwisu bądź zwykły Multi Profil. Nie wiąże się ze specjalnymi uprawnieniami. Dziennie może zostać opublikowanych maksymalnie 5 Artykułów jednego Autora;

               b) Polecany Autor/Polecany Multi Profil — oznacza autora polecanego/profil polecany przez Administratora i/lub społeczność. Przy akceptacji ich Artykuły będą miały pierwszeństwo przed Artykułami Autorów Zwykłych. Dziennie może być opublikowanych maksymalnie 8 Artykułów;

               c) Ekspert/Profil Ekspercki — oznacza autora odznaczającego się dużym zaangażowaniem i wysokim poziomem profesjonalizmu w prezentowanych Artykułach. Teksty przesłane przez Ekspertów mają pierwszeństwo przed tekstami pozostałych Użytkowników. Dziennie może zostać opublikowanych maksymalnie 12 Artykułów Eksperta.

14.  Użytkownikowi może być przyznana ranga Użytkownika Uwierzytelnionego.

15. Prezentacje samodzielnie tworzone lub zamawiane przez Użytkowników służą jedynie do promocji marki, firmy, portalu lub każdego innego przedsięwzięcia. Nie mają na celu sprzedaży usług danego podmiotu, służą jedynie celom informacyjnym. 

16. Każda Prezentacja podlega moderacji czy spełnia wymagania jakościowe. Jeśli wymagania nie będą spełnione, a Użytkownik nie będzie chciał, pomimo informacji dokonać niezbędnych poprawek, Prezentacja zostanie odrzucona, a ewentualne poniesione koszty zostaną zwrócone. 

17. Prezentacje mogą być zakładane jako zwykłe lub Premium. Prezentacja Premium pozwala stworzyć zakładki informacyjne z aktywnymi łączami oraz umieścić informację i cenę za "Produkt Flagowy" danej firmy, strony, przedsięwzięcia. 

 

V Licencje i ochrona prawnoautorska

1. Wszelkie Artykuły publikowane na łamach Serwisu objęte są Licencją Creative CommonsNoncommercial (NC) and Atribution (BY). Oznacza to, iż inni Użytkownicy mogą nieodpłatnie korzystać, kopiować, dystrybuować, wyświetlać i użytkować Artykuły, pod warunkiem czynienia tego na użytek osobisty (niekomercyjny) i z podaniem w widocznym miejscu imienia i nazwiska autora, w sposób nie budzący wątpliwości co do autorstwa dzieła, a także jedynie w formie elektronicznej z pozostawieniem oryginalnego formatowania i aktywnych linków w treści oraz w stopce autorskiej i z podaniem źródła Artykułu (w formie linku bezpośredniego do Serwisu).

2. Za formę elektroniczną uważa się w szczególności: strony internetowe, pocztę elektroniczną, forum, enziny, magazyny, e-booki oraz newslettery.

3. Korzystanie, kopiowanie, dystrybuowanie, wyświetlanie i użytkowanie Artykułu lub jego części, czynione z naruszeniem ust. 1 lub przez podmiot inny niż Użytkownik, stanowi naruszenie prawa autorskiego materialnego i osobistego twórcy.

4. Użytkownicy mogą zawrzeć z Administratorem umowę, która będzie określała możliwość udzielania innych licencji niż wskazana powyżej, również poza formą elektroniczną. Wymaga to akceptacji osobnego regulaminu, precyzującego sposób udzielania tych licencji oraz ich zakres.

5. Każdy z artykułów opublikowanych przez Użytkowników jest chroniony za pomocą danych cyfrowych, pozwalających na jego identyfikację. Każdy artykuł, opublikowany na licencji innej niż sprzedaż wyłączna, nie opatrzony przedmiotowymi danymi, nie podlega ochronie wynikającej z licencji.

6. Legalność artykułu opatrzonego danymi, o których mowa w ust. 5, jest możliwa do sprawdzenia poprzez system legalizacji treści widoczny na stronie Artelis.pl pod adresem artelis.pl/sprawdz-legalnosc.html

VI Reklamacje

1. Każdy Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji na każde działanie lub zaniechanie Administratora w terminie czternastu dni od chwili powzięcia skarżonego zachowania.

2. Administrator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie miesiąca od daty upływu terminu wskazanego w ust. 1. Administrator pozostawi bez rozpoznania reklamacje oczywiście bezzasadne.

3. Obieg reklamacji i odpowiedzi następuje poprzez pocztę elektroniczną lub Konto Użytkownika.

VII Rozwiązanie, wypowiedzenie umowy, a także sankcje za naruszenie Regulaminu

1. Umowa może zostać rozwiązana w każdej chwili, za zgodnym porozumiem stron.

2. Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę bez podawania przyczyn, bez zachowania terminu wypowiedzenia.

3. Wypowiedzenie umowy nie powoduje wygaśnięcia prawa nabytych lub ekspektatyw prawa, nabytych w trakcie trwania Umowy przez strony lub osoby trzecie, w tym innych Użytkowników.

4. Rozwiązanie lub wypowiedzenie Umowy może nastąpić w formie pisemnej lub elektronicznej (przy użyciu formularza dostępnego w Koncie Użytkownika) poprzez złożenie oświadczenia woli przez wypowiadającego. Wypowiedzenie w formie pisemnej jest skuteczne z chwilą otrzymania oświadczenia woli przez drugą stronę, zaś w formie elektronicznej w chwili usunięcia Konta wypowiadającego z Serwisu.

5. Administrator jest zobowiązany do usunięcia Konta w terminie 7 dni od dnia wypowiedzenia Umowy.

VIII Postanowienia końcowe

1. Administrator jest uprawniony, z zastrzeżeniem pkt. III.4, do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiana wchodzi w życie po upływie 24h od chwili jej ogłoszenia w Serwisie.

2. Administrator jest zobowiązany dostarczyć Użytkownikowi jednolity tekst Regulaminu w formie informacji dostępnej w Koncie Użytkownika lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Prawem właściwym dla sporów wynikających z Umowy lub niniejszego Regulaminu jest prawo polskie, chyba że bezwzględnie obowiązujące lub międzynarodowo imperatywne przepisy prawa stanowią inaczej.

4.Spory wynikające z Umowy strony zobowiązują się załatwiać polubownie. Sądem właściwym dla roszczeń z Umowy jest sąd rzeczowo właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Administratora.

5. Administrator jest uprawniony do zamknięcia Serwisu i usunięcia wszelkich Kont, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych Użytkowników.

6. W przypadku, gdyby którykolwiek z przepisów Regulaminu okazał się nieważny lub nieskuteczny, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, zaś w miejsce postanowień nieważnych lub nieskutecznych stosuje się przepisy prawa imperatywne lub dyspozytywne, chyba że Regulamin stanowi inaczej.

7. Regulamin poniższy wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 roku. Użytkownik, który nie akceptuje niniejszego Regulaminu, jest uprawniony do niezwłocznego wypowiedzenia Umowy.

IX Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Samokreacja Krzysztof Kina, Motylowa 12, 91-362 Łódź.

2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celach:

               a) Rejestracji w Serwisie;

               b) obsługi reklamacji;

               c) innych czynności, do których Administrator jest uprawniony na mocy niniejszego Regulaminu.

3. Użytkownik ma dostęp do danych i może je w każdej chwili zmienić za pomocą Konta.

4. Administrator może, za osobną zgodą Użytkownika, wyrażoną w formie elektronicznej, udostępnić dane osobowe Użytkownika innemu podmiotowi, w zakresie niezbędnym do wykonywania postanowień Regulaminu.

5. Administrator ujawnia dane Użytkownika, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa, decyzji organu administracji, sądu lub innego uprawnionego organu władzy państwowej.

6. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, wynikające z obowiązków nałożonych na niego ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 19 sierpnia 1997 roku.

7. Użytkownik, akceptując Regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, podanych w trakcie Rejestracji, w zakresie wskazanym w Regulaminie i dopuszczalnym na podstawie ustawy, wskazanej w ust. 6. Wyraża równiż tym samym zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Serwisu.

Pin It